બુધવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2018

સમય પત્રક


XF/F ;DI5+S
S|D
A5MZGL 5F/L

;JFZGL 5F/L
XlGJFZ

lJUT
;DI
lDlG8
S|D
lJUT
;DI
lDlG8
S|D
lJUT
;DI
lDlG8
!
XF/F X~ YJFGM ;DI
!!P__ S,FS
v
!
XF/F X~ YJFGM ;DI
*P!5 S,FS
v
!
XF/F X~ YJFGM ;DI
*P$_ S,FS
v
Z
5|FY"GF
!!P__ YL !!P!_
!_
Z
5|FY"GF
*P!5 YL *PZ5
!_
Z
5|FY"GF
*P$_  YL *P5_
!_
#
! ,M  TF;
!!P!_ YL !ZP__
5_
#
! ,M  TF;
*PZ5 YL (P__
#5
#
! ,M  TF;
*P5_ YL (P#_
$_
$
Z HM TF;
!Z __ YL !ZP#5
#5
$
Z HM  TF;
(P__ YL (P#5
#5
$
Z HM  TF;
(P#_ YL )P_5
#5
5
ZL;[X
!ZP#5 YL !Z$5
!_
5
# HM  TF;
(P#5 YL )P!_
#5
5
# HM  TF;
)P_5 YL )P$_
#5
&
# HM  TF;
!ZP$5 YL !#PZ_
#5
&
$ YM  TF;
)P!_ YL )P$5
#5
&
ZL;[X
)P$_ YL !_P!_
Z_
*
$ YM  TF;
!#PZ_ YL !#P55
#5
*
ZL;[X
)P$5  YL !_P!5
#_
*
$ YM  TF;
!_P!_ YL !_P$5
#5
(
ZL;[X
!#P55 YL !$P#5
$_
(
5 DM  TF;
!_P!5 YL !_P5_
#5
(
5 DM  TF;
!_P$5 YL !!PZ_
#5
)
5 DM TF;
!$P#5 YL !5P!_
#5
)
& 9M  TF;
!_P5_ YL !!PZ5
#5
v
v
v
v
!_
& 9M  TF;
!5P!_ YL !5P$5
#5
!_
* DM  TF;
!!PZ%F YL !ZP__
#5
v
v
v
v
!!
ZL;[X
!5P$5 YL !5P55
!_
!!
( DM  TF;
!!P__ YL !ZP#%F
#5
v
v
v
v
!Z
* DM  TF;
!5P55 YL !&P#_
#5
!Z
v
v
v
v
v
v
vv
!#
( DM TF;
!&P#_ YL !*P_5
#5
v
v
v
v
v
v
v
v
S], ;DY lNJ;GMv

#&5
lDlG8
v
v
v
#Z_
lDlG8
v
v
v
Z!_
lDlG8