બુધવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2018

સમયપત્રક ૨૦૧૮સોમવાર
વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8
ધો -
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
ચિત્ર
વિ . ટે.
પશુ & ડેરી
ગુજરાતી
હિન્દી
ધો - ૧૦
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
સા વિજ્ઞાન
ગણિત
અંગ્રેજી
શા શિ.
હિન્દી
વિ . ટે.
ધો - ૧૧
અંગ્રેજી
અર્થસાસ્ત્ર
ગુજરાતી
ચિત્ર
ભૂગોળ
હિન્દી
શા શિ.
સંસ્કૃત
ધો - ૧૨
અર્થસાસ્ત્ર
હિન્દી/નામુ
અંગ્રેજી
ભૂગોળ/sp
ગુજરાતી
સંસ્કૃત/BA
ચિત્ર
શા શિ.

N A P9

10


M K R
10

9
11

9
12
9
J I M
9


10
9

10
10
R S S
12
11

12
11

11
12
G K S
11
10
12

10
12

11
V I M

12
11

12
11


Y M P

12

12

12


M C B

9
109


મંગળવાર
વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8
ધો -
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
ચિત્ર
વિ . ટે.
પશુ & ડેરી
ગુજરાતી
હિન્દી
ધો - ૧૦
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
સા વિજ્ઞાન
ગણિત
અંગ્રેજી
શા શિ.
હિન્દી
ગણિત
ધો - ૧૧
અંગ્રેજી
અર્થસાસ્ત્ર
ગુજરાતી
ચિત્ર
ભૂગોળ
હિન્દી
શા શિ.
હિન્દી
ધો - ૧૨
અર્થસાસ્ત્ર
હિન્દી/નામુ
અંગ્રેજી
ભૂગોળ/sp
ગુજરાતી
સંસ્કૃત/BA
ચિત્ર
શા શિ.

N A P9

10


M K R
10

9
11

9
12
9
J I M
9


10
9

10
10
R S S
12
11

12
11

11
12
G K S
11
10
12

10
12

11
V I M

12
11

12
11


Y M P

12

12

12


M C B

9
109


બુધવાર
વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8
ધો -
ગણિત
સામાજીક 
અંગેજી
ચિત્ર
વિ . ટે.
પશુ & ડેરી
ગુજરાતી
સંસ્કૃત
ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
શા શિ.
હિન્દી
વિ . ટે.
ધો - ૧૧
અંગ્રેજી
અર્થસાસ્ત્ર
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
ભૂગોળ
હિન્દી
સંસ્કૃત
હિન્દી
ધો - ૧૨
અર્થસાસ્ત્ર
હિન્દી/નામુ
અંગ્રેજી
ભૂગોળ/sp
ગુજરાતી
સંસ્કૃત/BA
ચિત્ર
ચિત્ર

N A P9

10


M K R
10

9


9
12
12
J I M
9
10

10
9

10
10
R S S
12
11

12
11G K S
11

12
11
10
12
11

V I M

12
11

12
11

11
Y M P

12

12

12


M C B

9
109
9ગુરુવાર
વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8
ધો -
ગણિત
સા. વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
શા શિ.
વિ . ટે.
સંસ્કૃત
ગુજરાતી
ગણિત
ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
શા શિ.
હિન્દી
શા શિ.
ધો - ૧૧
અંગ્રેજી
અર્થસાસ્ત્ર
ગુજરાતી
ચિત્ર
ભૂગોળ
હિન્દી
સંસ્કૃત
સંસ્કૃત
ધો - ૧૨
અર્થસાસ્ત્ર
હિન્દી/નામુ
અંગ્રેજી
ભૂગોળ/sp
ગુજરાતી
સંસ્કૃત/BA
ચિત્ર
ચિત્ર

N A P9

10

10
M K R
10

9
11


12
12
J I M
9
10

10
9

10
9
R S S
12
11

12
11p
11

12

10
12
11
11
V I M

12
11

12
11


Y M P

12

12

12


M C B

9
10


9
9


શુક્રવારવિગત
1
2
3
4
5
6
7
8
ધો -
ગણિત
સા.વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
શા શિ.
વિ . ટે.
v. G
હિન્દી
સંસ્કૃત
ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
હિન્દી
શા શિ.
હિન્દી
ધો - ૧૧
અંગ્રેજી
અર્થસાસ્ત્ર
ગુજરાતી
ચિત્ર
ભૂગોળ
હિન્દી
સંસ્કૃત
ઉધોગ
ધો - ૧૨
અર્થસાસ્ત્ર
હિન્દી/નામુ
અંગ્રેજી
ભૂગોળ/sp
ગુજરાતી
વા/સંસ્કૃત
ઉધોગ
વા/સંસ્કૃત

N A P9


10

M K R
10

9
11

9
9

J I M
9
10

10
9
10

10
R S S
12
11

12
11

12
11
G K S
11

12

10
12
11
12
V I M

12
11

12
11


Y M P

12

12

12

12
M C B

9
10
9


શનિવાર
વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8
ધો -
ગણિત
હિન્દી
અંગ્રેજી
શા શિ.
વિ . ટે.ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજીધો - ૧૧
અંગ્રેજી
અર્થસાસ્ત્ર
ગુજરાતી
ચિત્ર
ભૂગોળધો - ૧૨
અર્થસાસ્ત્ર
હિન્દી/નામુ
અંગ્રેજી
ભૂગોળ/sp
ગુજરાતી
N A P9
M K R
10

9
11
J I M
9
10

10
9R S S
12
11

12
11G K S
11

12

10V I M

12
11

12Y M P

12

12
M C B

9
10ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો