બુધવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2018

શાઆકિય સમય પત્રક ૨૦૧૪-૨૦૧૫

ક્રમ
વિગત
ધોરણ=૯
તાસ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
સોમવાર
સામા.
ગણિત
અંગ્રેજી
વિ&ટે.
હિન્દી
વિ.જી.
ગુજરાતી
હિન્દી
2
મંગળવાર
સામા.
ગણિત
અંગ્રેજી
વિ&ટે
ગુજરાતી
સંસ્કૃત
ગુજરાતી
હિન્દી
3
બુધવાર
સામા.
ગણિત
અંગ્રેજી
વિ&ટે
ગુજરાતી
સંસ્કૃત
શાશિ
પશુ.
4
ગુરુવાર
સામા.
ગણિત
અંગ્રેજી
હિન્દી
ગુજરાતી
વિ&ટે
ચિત્ર
પશુ.
5
શુક્રવાર
સામા.
ગણિત
અંગ્રેજી
ચિત્ર
શાશિ
વિ&ટે
વિ&ટે
પશુ.
6
શનીવાર
સંસ્કૃત
ગણિત
શા.શિ
ગણિત
સંસ્કૃત
*
*
*
ધોરણ=૧૦

1
2
3
4
5
6
7
8

અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
ગણિત
સામા.
વિ&ટે.
અંગ્રેજી
વિ&ટે
શાશિ

અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
ગણિત
સામા.
વિ&ટે
ગુજરાતી
વિ&ટે
શાશિ

અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
ગણિત
સામા.
વિ&ટે
ગુજરાતી
સંસ્કૃત
શાશિ

અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
ગણિત
શાશિ
વિ&ટે
સામા.
ગુજરાતી
ગણિત

અંગ્રેજી
સંસ્કૃત
ગણિત
શાશિ
વિ&ટે
સામા.
ગુજરાતી
શાશિ

અંગ્રેજી
ગુજરાતી
ગણિત
સામા.
ગુજરાતી
*
*
*


ધોરણ=૧૧
1
2
3
4
5
6
7
8
અર્થ
સંસ્કૃ/નામુ
ભૂગો./આંક
અંગ્રેજી
હિન્દી/વાણિ
ગુજરાતી
ચિત્ર/એસ.પી
ગુજરાતી
અર્થ
સંસ્કૃ/નામુ
ભૂગો./આંક
અંગ્રેજી
હિન્દી/વાણિ
ગુજરાતી
ચિત્ર/એસ.પી
હિન્દી
અર્થ
સંસ્કૃ/નામુ
ભૂગો./આંક
અંગ્રેજી
હિન્દી/વાણિ
ગુજરાતી
ચિત્ર/એસ.પી
શાશિ
અર્થ
સંસ્કૃ/નામુ
ભૂગો./આંક
અંગ્રેજી
હિન્દી/વાણિ
શાશિ
ઉધોગ
ગુજરાતી
અર્થ
સંસ્કૃ/નામુ
ભૂગો./આંક
અંગ્રેજી
હિન્દી/વાણિ
ચિત્ર/એસ.પી
ઉધોગ
શાશિ
ચિત્ર/એસ.પી
સંસ્કૃત
ભૂગો./આંક
અંગ્રેજી
અર્થ
*
*
*


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો