બુધવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2018

શાળા સમયપત્રક ૨૦૧૨-૨૦૧૩


PANCHSHIL SECONDARY SCHOOL,DEESA

YEAR=2012-2013
  ST=9 N.A.PARMAR
NO DAY 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
1 Monday S.S MATH ENG. SCI GUJ SANS SCI HINDI   P.E. 9  
2 Tuesday S.S MATH ENG. SCI GUJ SANS P.E. HINDI   CHITRA 2  
3 Wednesday S.S MATH ENG. SCI GUJ SANS P.E. PASHU   V.G. 1  
4 Thursday S.S MATH ENG.  HINDI GUJ SCI CHITRA PASHU   TOTAL 12  
5 Friday S.S MATH ENG. CHITRA GUJ SCI HINDI PASHU  

 
6 Saturday SANS. MATH P.E. MATH V.G. * * *  

 
                     

 
  ST=10        
NO DAY 1 2 3 4 5 6 7 8 M.S.DAVE
1 Monday ENG. SANS. MATH S.S SCI ENG GUJ P.E.  

 
2 Tuesday ENG. SANS. MATH S.S SCI GUJ SCI P.E.   MATH 14  
3 Wednesday ENG. SANS. MATH S.S SCI GUJ GUJ P.E.   SCI 13  
4 Thursday ENG. SANS. MATH P.E. SCI S.S. GUJ MATH   TOTAL 27  
5 Friday ENG. SANS. MATH S.S. SCI P.E. GUJ P.E.  

 
6 Saturday ENG. SANS. MATH S.S SCI * * *  

 
  ST=9  

 
NO DAY 1 2 3 4 5 6 7 8 M.K.RAVAL
1 Monday MBP MSD MKR MSD MKR MBP MSD MBP  

 
2 Tuesday MBP MSD MKR MSD MKR MBP NAP MBP   GUJ. 10  
3 Wednesday MBP MSD MKR MSD MKR MBP NAP MKR   ENG 13  
4 Thursday MBP MSD MKR MBP MKR MSD NAP MKR   PASH. 3  
5 Friday MBP MSD MKR NAP MKR MSD MBP MKR   TOTAL 26  
6 Saturday MBP MSD NAP MSD NAP * * *  

 
  ST=10  

 
NO DAY 1 2 3 4 5 6 7 8 M.B.PATEL
1 Monday MKR MBP MSD MBP MSD  MKR MKR NAP        
2 Tuesday MKR MBP MSD MBP MSD  MKR MSD NAP   SANS. 10  
3 Wednesday MKR MBP MSD MBP MSD  MKR MKR NAP   HIND. 4  
4 Thursday MKR MBP MSD NAP MSD MBP MKR MSD   S.S. 11  
5 Friday MKR MBP MSD MBP MSD NAP MKR NAP   TOAL 25  
6 Saturday MKR MBP MSD MBP MSD * * *  

 
FREE = MSD MKR MBP MKR MBP * MBP MSD        

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો