બુધવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2018

શાળા સમયપત્રક ૨૦૧૫-૨૦૧૬

પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા જિલ્લો-બનાસકાંઠા
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા જિલ્લો-બનાસકાંઠા
વર્ગનું સમયપત્રક-2015-2016
વર્ગનું સમયપત્રક-2015-2016
ક્રમ
વિગત
ધોરણ=૯
ધોરણ=૧૦
તાસ
1
2
3
4
5
6
7
8
1

1
સોમવાર
હિન્દી.
અંગ્રેજી
ગણિત
સંસ્કૃત
ચિત્ર.
વિ&ટે
ગુજરાતી
પશુ.
ગુજરાતી

2
મંગળવાર
હિન્દી.
અંગ્રેજી
ગણિત
સામા
ચિત્ર.
વિ&ટે
ગુજરાતી
પશુ.
ગુજરાતી

3
બુધવાર
હિન્દી.
અંગ્રેજી
ગણિત
સામા
ચિત્ર.
વિ&ટે
ગુજરાતી
પશુ.
ગુજરાતી

4
ગુરુવાર
હિન્દી.
અંગ્રેજી
ગણિત
સામા
શા.શિ.
વિ&ટે
ગુજરાતી
ગણિત
ગુજરાતી

5
શુક્રવાર
સંસ્કૃત
અંગ્રેજી
ગણિત
સામા
શા.શિ.
વિ&ટે
ગુજરાતી
વિ&ટે
ગુજરાતી

6
શનીવાર
સંસ્કૃત
અંગ્રેજી
ગણિત
સામા
શા.શિ.
*
*
*
ગુજરાતી

ધોરણ= 11

1
2
3
4
5
6
7
8

વા.વ્ય/ હિન્દી
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
અર્થ.
નામુ/સંસ્કૃ
એસ.પી
શાશિ
ચિત્ર

વા.વ્ય/ હિન્દી
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
અર્થ.
નામુ/સંસ્કૃ
એસ.પી
શાશિ
ચિત્ર

વા.વ્ય/ હિન્દી
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
અર્થ.
નામુ/સંસ્કૃ
એસ.પી
ઉધોગ
ચિત્ર

વા.વ્ય/ હિન્દી
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
અર્થ.
નામુ/સંસ્કૃ
એસ.પી
ઉધોગ
ચિત્ર

વા.વ્ય/ હિન્દી
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
અર્થ.
નામુ/સંસ્કૃ
એસ.પી
એસ.પી
ચિત્ર

વા.વ્ય/ હિન્દી
ગુજરાતી
અંગ્રેજી
અર્થ.
નામુ/સંસ્કૃ
*
*
*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો