બુધવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2018

શાળા સમયપત્રક ૨૦૧૫-૨૦૧૬સોમવાર

વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8

ધો -
સંસ્કૃત
અંગ્રેજી
ગણિત
ચિત્ર
વિ . ટે.
સા વિજ્ઞાન
ગુજરાતી
ગણિત

ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
હિન્દી
શા શિ.
સા વિજ્ઞાન

ધો - ૧૧
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
વા.વ્યવ.
અંગ્રેજી
એસ. પી.
શા શિ.
ગુજરાતી
ચિત્ર

ધો - ૧૨
એસ. પી.
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
આં/ભૂગોળ
અંગ્રેજી
ગુજરાતી
વા/સંસ્કૃત
શા શિ.NAP9

11
10
12
4
MSD
12
10
9
10
9


9
6
MKR
10
9
10

10
12
11
10
7
DBP
11
12
11
12
11

12

6
GNP
11
12

12

10
9
11
6
AM
9
11
12
11
12
9
12

7મંગળવાર

વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8

ધો -
સંસ્કૃત
અંગ્રેજી
ગણિત
ચિત્ર
વિ . ટે.
સા વિજ્ઞાન
ગુજરાતી
પશુ & ડેરી

ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
હિન્દી
શા શિ.
ગણિત

ધો - ૧૧
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
વા.વ્યવ.
અંગ્રેજી
એસ. પી.
શા. શિ
ગુજરાતી
ચિત્ર

ધો - ૧૨
એસ. પી.
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
આં/ભૂગોળ
અંગ્રેજી
ગુજરાતી
વા/સંસ્કૃત
શા શિ.NAP9

11
10
12
4
MSD
12
10
9
10
9


10
6
MKR
10
9
10

10
12
11
9
7
DBP
11
12
11
12
11

12

6
GNP
11
12

12

10
9
11
6
AM
9
11
12
11
12
9
12

7બુધવાર

વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8

ધો -
સંસ્કૃત
અંગ્રેજી
ગણિત
ચિત્ર
વિ . ટે.
સા વિજ્ઞાન
ગુજરાતી
પશુ & ડેરી

ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
શા શિ.
વિ . ટે.
હિન્દી

ધો - ૧૧
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
વા.વ્યવ.
અંગ્રેજી
એસ. પી.
ઉધોગ
ગુજરાતી
ચિત્ર

ધો - ૧૨
એસ. પી.
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
આં/ભૂગોળ
અંગ્રેજી
ગુજરાતી
વા/સંસ્કૃત
ઉધોગNAP9

10

11
3
MSD
12
10
9
10
9

10
12
7
MKR
10
9
10

10
12
11
9
7
DBP
11
12
11
12
11

12

6
GNP
11
12

12

11
9
10
6
AM
9
11
12
11
12
9
12

7ગુરુવાર

વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8

ધો -
સા વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
ગણિત
શા. શિ
હિન્દી
વિ . ટે.
ગુજરાતી
 વી જી

ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
હિન્દી
શા શિ.
હિન્દી

ધો - ૧૧
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
વા.વ્યવ.
અંગ્રેજી
ઉધોગ
એસ. પી.
ગુજરાતી
ચિત્ર

ધો - ૧૨
એસ. પી.
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
આં/ભૂગોળ
અંગ્રેજી
ગુજરાતી
વા/સંસ્કૃત
ઉધોગNAP9


10
11
3
MSD
12
10
9
10
11
9

12
7
MKR
10
9
10

10
12
11

6
DBP
11
12
11
12

11
12
9
7
GNP
11
12

12
9
10
9
10
7
AM
9
11
12
11
12

12

6શુક્રવાર

વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8

ધો -
સા વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
ગણિત
શા. શિ
હિન્દી
વિ . ટે.
ગુજરાતી
હિન્દી

ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
હિન્દી
શા શિ.
શા શિ.

ધો - ૧૧
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
વા.વ્યવ.
અંગ્રેજી
એસ. પી.
શા શિ.
ગુજરાતી
ચિત્ર

ધો - ૧૨
એસ. પી.
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
આં/ભૂગોળ
અંગ્રેજી
ગુજરાતી
વા/સંસ્કૃત
વા/સંસ્કૃતNAP9

11
10
10
4
MSD
12
10
9
10

9


5
MKR
10
9
10

10
12
11

6
DBP
11
12
11
12
11

12
12
7
GNP
11
12

12
9
10
9
11
7
AM
9
11
12
11
12

12
12
7શનિવાર

વિગત
1
2
3
4
5
6
7
8

ધો -
સા વિજ્ઞાન
અંગ્રેજી
ગણિત
શા. શિ
વિ . ટે.
ધો - ૧૦
ગુજરાતી
ગણિત
સા વિજ્ઞાન
વિ . ટે.
અંગ્રેજી
ધો - ૧૧
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
વા.વ્યવ.
અંગ્રેજી
એસ. પી.
ધો - ૧૨
એસ. પી.
હિન્દી/નામુ
અર્થસાસ્ત્ર
આં/ભૂગોળ
અંગ્રેજી


NAP9
1
MSD
12
10
9
10
95
MKR
10
9
10

104
DBP
11
12
11
12
115
GNP
11
12

12
3
AM
9
11
12
11
125NAP
4
4
3
3
4
1
19


MSD
6
6
7
7
5
5
36


MKR
7
7
7
6
6
4
37


DBP
6
6
6
7
7
5
37


GNP
6
6
6
7
7
3
35


ASM
7
7
7
6
7
5
39

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો